Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie malinurkowie.pl
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Firma: Alina Wicherek Mali Nurkowie, Zbrojarzy 26, 30-412 Kraków, NIP: 7952502451, REGON: 364571284
4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
5. Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel zbierania danych osobowych i ich rodzaj

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
‒ rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
‒ umożliwienia logowania do Serwisu,
‒ realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
‒ komunikacji z Użytkownikiem (formularze zapisowe itp.)
‒ wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
‒ świadczenia usług społecznościowych,
‒ promocji oferty Administratora,
‒ marketingu, remarketingu, afiliacji,
‒ działań analitycznych i statystycznych,
‒ windykacji należności,
‒ ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
‒ gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
‒ gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych
– usunięcia danych
– ograniczenia przetwarzania danych
– przenoszenia danych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@malinurkowie.pl
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
4. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
5. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

VI. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

VII. Przepisy końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Scroll to Top